โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง
28 หมู่ 5  ตำบลหน้าโคก  อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120
เบอร์โทรศัพท์ 035-200724
ปฐมวัย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางศิริพร สุขีบท
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พัฒนาชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7365801
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล